Zaproszenie do udziału w projekcie hospitacyjnym nauczycieli niemieckich

W dniach 06-09.01.2019 r.  Urząd Miasta Częstochowy – wzorem lat ubiegłych – gościć będzie nauczycieli stażystów z Bambergu (Niemcy). Program pobytu grupy niemieckiej w naszym mieście przewiduje wizyty w szkołach oraz hospitacje lekcji dowolnego przedmiotu.

W związku z tym zwracam się do Państwa Dyrektorów z uprzejmą prośbą o przyjęcie jednego lub dwóch nauczycieli z Niemiec oraz umożliwienie im hospitacji lekcji w Państwa szkole. Hospitacje zaplanowane są na poniedziałek, 7 stycznia 2019 r., w godzinach 8.00-13.30. 

Jeśli wyrażacie Państwo chęć włączenia placówki w powyższe przedsięwzięcie, uprzejmie proszę o wskazanie osoby, która podejmie się koordynacji ww. działania na terenie Państwa szkoły.

Informację dotyczącą wybranej osoby (imię, nazwisko, kontakt – telefon lub mail) proszę przesłać przez formularz elektroniczny dostępny poniżej w terminie do 4 grudnia 2018 r.

 

    Zgłoszenie szkoły - pojekt Bamberg 2018

  • Nauczyciel koordynujący

  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000.): 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (SOD) z siedzibą w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa. 2. Administrator przetwarza i zapewnia ochronę danych osobowych. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, uzyska Pani/Pan kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu ioded@sod.edu.pl, lub telefonicznie na nr: 34 362 51 05. 3. Dane osobowe – imię, nazwisko, nr. telefonu, e-mail przetwarzane są w celu organizacji wizyty nauczycieli niemieckich na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika. 4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w spotkaniu. 5. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Uczestnikowi doskonalenia przysługuje prawo dostępu do wszystkich powyższych danych, ich skopiowania, przenoszenia oraz poprawiania. 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9. Wszystkie powyższe dane mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 10. Wszystkie powyższe dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane do automatycznego przetwarzania tzw. profilowania.
 

Weryfikacja