logo epuap logo bip

Deklaracja dostępności Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie

Deklaracja dostępności Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak możliwości wysyłania formularza z pominięciem przycisku "Wyślij",
 • - kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety,
 • - niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, (Art. 3.2.4 Ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Przymus.
 • E-mail: m.przymus@sod.edu.pl
 • Telefon: 34 362 51 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie
 • Adres: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, ul. I. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
 • E-mail: poczta@sod.edu.pl
 • Telefon: 34 362 51 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. I. Kosmowskiej dla pracowników i klientów SOD i od strony północnej dla pracowników i klientów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Parter budynku zajmuje ZPP-P. Pierwsze piętro zajmuje Samorządowy Ośrodek Doskonalenia. W SOD nie ma wyznaczonych obszarów kontroli.

W budynku są schody prowadzące na pierwsze piętro. Nie ma zamontowanych schodołazów ani podjazdów. Nie ma wind. Toalety w SOD nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. SOD nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, pętle indukcyjne. Nie ma urządzenia wydającego informacje głosowe. Wśród miejsc parkingowych przy budynku jest wyznaczone miejsce dla pojazdu osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajl'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej SOD można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych to:

 • powiększenie czcionki,
 • podkreślanie linków,
 • zmiana czcionki,
 • wysoki kontrast,
 • skala szarości,
 • negatyw

Układ strony dostosowuje się samoczynnie do rozmiaru okna przeglądarki (technologia RWD).

Większość dokumentów umieszczonych na stronie jest w formacie edytowalnym, a te które są skanami lub są w formacie nieedytowalnym staramy się jak najszybciej poprawić.

Do zdjęć i obrazków na bieżąco jest dodawany tekst alternatywny.

Inne informacje i oświadczenia

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie wyraża chęć ciągłego udoskonalania strony i jej funkcjonalności do potrzeb wszystkich naszych użytkowników.

Przewiń do góry
Skip to content