logo epuap logo bip

Informacje BHP – ZADANIA ZESPOŁU BHP

Zespół ds. BHP, wykonując zadania służby BHP, świadczy
dla wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Częstochowę usługi w zakresie: szkoleń BHP, oceny ryzyka zawodowego, kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny,  oraz współpracy (w zakresie wynikającym z rozporządzeń i ustaw) z instytucjami takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego. Istotnym zadaniem zespołu będzie monitorowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących BHP.

Do zakresu działania Zespołu ds. BHP w szczególności należy:

  • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  • konsultacje i udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków;
  • kontrola w prowadzeniu rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków;
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP;
  • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  • organizowanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa
    i higieny pracy oraz współdziałanie w celu zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  • inicjowanie i rozwijanie na terenie szkół/placówek oświatowych różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Przewiń do góry