logo epuap logo bip

KWARANTANNA NAUCZYCIELI – MIASTO WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI

Wyjaśnienia dotyczące świadczeń oraz uprawnień przysługujących nauczycielom przebywającym na kwarantannie są tematem listu, jaki do częstochowskich szkół i placówek oświatowych skierował zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak.

List powstał w związku z wątpliwościami dotyczącymi świadczeń przysługujących nauczycielom objętym kwarantanną oraz ich statusu w czasie odbywania kwarantanny.

Zgodnie z definicją kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny przysługuje wynagrodzenie jak za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 870), na równi z niezdolnością do pracy traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny.

Za czas nieobecności w pracy z powodu izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Do otrzymania zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego za okres poddania się kwarantannie lub izolacji niezbędna jest decyzja wydana przez inspektora sanitarnego lub zwolnienie lekarskie. Nauczyciel powiadamia pracodawcę o objęciu go kwarantanną, a po jej zakończeniu składa pisemne oświadczenie o przebytej kwarantannie, które jest podstawą wypłaty świadczenia. Analogiczny tryb powiadamiania pracodawcy ma zastosowanie do osób wspólnie zamieszkujących z osobą objętą kwarantanną.

W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń chorobowych za okres absencji w pracy.

Objęcie kwarantanną nie wyklucza jednak możliwość wykonywania pracy. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą wykonywać pracę w formie zdalnej, w sposób ustalony z dyrektorem szkoły. Prowadząc zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach obowiązujących ich dotychczas tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.

Należy podkreślić, iż kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy w określony sposób. Nauczyciel na kwarantannie nie może jednak pracować poza miejscem kwarantanny.

Jeżeli kwarantanna dotyczy części grona pedagogicznego i np. jednej lub kilku klas, to po uzyskaniu opinii z Sanepidu na uzasadniony wniosek dyrektora placówki zdalne zajęcia mogą być realizowane także z uczniami nieprzebywającymi na kwarantannie, w warunkach szkolnych. Odbywa się to wówczas z wykorzystaniem pracowni wyposażonych w stanowiska komputerowe lub przy doraźnej zmianie planu lekcji realizowanych zdalnie przez nauczyciela przebywającego w kwarantannie z uczniami w warunkach domowych. To może pozwolić na realizację zajęć w pełnym zakresie, w ramach pensum nauczyciela wykonującego zdalną pracę.

Nauczyciel nieobecny z powodu kwarantanny i nie wykonujący zdalnej pracy może być zastąpiony w ramach doraźnych zastępstw jak w przypadku innej absencji chorobowej, a w razie dłuższej nieobecności, może być zastąpiony przez zatrudnienie na zastępstwo, zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku taka organizacja nauczania, która w jak najmniejszym stopniu wpłynie na dezorganizację zajęć szkolnych i niemożność organizacji programu nauczania.

Organizacja nauczania musi uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną i być dostosowana do warunków danej placówki, a w razie wątpliwości wymaga konsultacji z Sanepidem.
 

Na podstawie infomacji z Wydzialu Edukacji UM Częstochowy

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=14553

KWARANTANNA NAUCZYCIELI – MIASTO WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI
Przewiń do góry
Skip to content