logo epuap logo bip

Prawne aspekty kształcenia ucznia zdolnego i utalentowanego

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz.910)

Zapewnienie nauki uczniom zdolnym

Art. 1

Indywidualizacja pracy z uczniem

Art. 5

Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia nauki

Art. 36 ust.1 i 2

Indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki – założenia podstawowe

Art. 115

Klasyfikacja ucznia realizującego indywidualny tok nauki

Art. 115

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2020  poz.1327)

Ogólne zasady oceniania ucznia

Art. 44b

Zasady organizacji egzaminu dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki

Art.44l i 44zb

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U.  2017  poz.1611)

Organizacja procesów edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia

Tabela 2

Wymaganie 5

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U.  2017  poz.1611)

Zakres indywidualnego programu nauki

§ 1

Zakres indywidualnego toku nauki

§ 2 ust.1

Realizacja programu nauczania z więcej niż jednej klasy w ciągu roku szkolnego dla indywidualnego toku nauki

§ 2 ust.1

Wybór programu nauczania dla indywidualnego toku nauki

§ 2 ust. 3

Etap edukacyjny i typ szkoły, w których można realizować indywidualny tok nauki i indywidualny program nauczania

§ 3

Warunek udzielenia zezwolenia dla indywidualnego programu i toku nauki

§ 4 ust. 1

Wnioskodawcy zezwolenia

§ 4 ust. 2

Podmiot przyjmujący wnioski

§ 4 ust. 3

Dokumenty dołączane do wniosków

§ 4 ust. 4, § 6

Wybór indywidualnego programu nauki do realizacji przez ucznia

§ 5

Podmioty opiniujące wniosek o indywidualny program nauki

§ 6

Warunki wydania zezwolenia przez dyrektora szkoły dla indywidualnego programu i toku nauki

§ 7

Wyznaczenie nauczyciela opiekuna dla ucznia

§ 8

Udział ucznia w innych zajęciach

§ 9

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z innych przedmiotów

§ 10

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z indywidualnym programem i tokiem nauki

§ 11

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U.  2019 poz.373)

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami

§ 2 pkt 4

Ocena opisowa dla uczniów zdolnych uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej

§ 8

Specyfika oceniania z wychowania fizycznego, techniki plastyki i muzyki

§ 9

Cel oceniania bieżącego

§ 12

Skład komisji na egzamin klasyfikacyjny ucznia realizującego indywidualny tok nauki

§ 15 ust.5

Warunki otrzymania promocji do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem

§ 18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.  2020  poz.1591)

Cel udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 2 ust.1

Powody udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 2 ust. 2 i 3

Zasada dobrowolności dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 3

Organizator i wykonawcy działań realizowanych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 4

Inicjatorzy podjęcia działań realizowanych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 5

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 6-40, 14, 15

Zadania nauczycieli, wychowawców specjalistów

§ 20

Obowiązek poinformowania rodziców lub pełnoletniego ucznia

§ 23

Zadania pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego

§ 24

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.  2020  poz.1591)

Miejsce składania wniosków

§ 3

Zawartość wniosków oraz dokumentacja dołączana do wniosków

§ 6

Przewiń do góry
Skip to content