logo epuap logo bip

Program wspomagania szkół i placówek realizowany przez SOD

Celem programu jest nieodpłatne organizowanie i prowadzenie wspomagania szkoły/placówki, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań służących jej rozwojowi oraz poprawie jakości pracy w zakresie  wybranych przez nią potrzeb.

Udział szkoły/placówki w programie jest dobrowolny, a jej objęcie wspomaganiem jest możliwe po złożeniu przez dyrektora stosownej deklaracji. Wypełnioną deklarację proszę zeskanować i wysłać mailowo na adres poczta@sod.edu.pl.

Wspomaganie jest procesem, który trwa co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia dyrekcji i radzie pedagogicznej w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb,  określeniu obszaru/-ów do wzmocnienia lub rozwoju oraz  wypracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy szkoły/placówki oświatowej. Jeśli przyjęty plan działania nie został zrealizowany lub jeśli szkoła uzna to zasadne i korzystne dla jej pro jakościowego rozwoju, program wspomagania może być przedłużony.

Formami wspomagania są: szkolenia, warsztaty, coaching, sieci współpracy i samokształcenia, konsultacje indywidualne oraz zespołowe, w których może uczestniczyć cała rada pedagogiczna lub jej część, odbywające się z założenia w szkole, jak również na platformie e-learningowej SOD. Formy szkoleniowe mogą być prowadzone nieodpłatnie lub odpłatnie, ze środków zapotrzebowanych przez szkołę w jej planie doskonalenia. W funkcji prowadzących szkolenia ekspertów mogą wystąpić doradcy i konsultanci SOD, a także pracownicy ZPP-P, RODN „WOM”, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie oraz innych instytucji, z którymi Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zawarł stosowne porozumienie o współpracy. Eksperta może również wskazać dana szkoła i w takim przypadku SOD będzie pośrednikiem w jego zatrudnieniu.

Program wspomagania podlega ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów (po zrealizowaniu Planu Wspomagania) i osiągniętych rezultatów (w ramach ewaluacji wewnętrznej w szkole, w razie potrzeby – z pomocą Ośrodka).

W ramach wspomagania SOD zapewnia szkole/placówce oświatowej opiekę tzw. szkolnego koordynatora wspomagania.

Patrz także:

1. Zadania szkolnego koordynatora wspomagania
2. Zadania eksperta

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu:

Joanna Maźniewska – konsultant SOD
e-mail: j.mazniewska@sod.edu.pl
tel. 34 362 51 05 

Program wspomagania szkół i placówek realizowany przez SOD
Przewiń do góry
Skip to content