logo epuap logo bip

Stypendia

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Kto?
Uczeń, każdego typu szkoły z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
Kryteria:
Uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

Procedura:
Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, zasięgając opinii rady pedagogicznej.
Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium określa wójt (burmistrz, prezydent miasta) w budżecie gminy.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kto?
Uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Kryteria:
Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Procedura:
Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.
Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.
Wniosek zawiera w szczególności:

imię i nazwisko kandydata do stypendium;

informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.
Rada szkoły (lub rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosku z warunkami określonymi w art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i po sporządzeniu listy zbiorczej – przedstawia za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium określona jest w § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005 nr 106, poz. 890 z późn. zmianami) i wynosi 2 580 zł.

Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

Kto?
Uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.
Kryteria:
Uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej),

uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Procedura:
Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek zawiera w szczególności:

imię i nazwisko kandydata do stypendium;

informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.
Kurator oświaty, w terminie do dnia 30 lipca każdego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o przyznanie stypendium. Do każdego wniosku kurator oświaty dołącza swoją opinię.

Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium nie jest określona w przepisach oświatowych. Od 2011 roku to
3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kto?
Uczeń szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który ukończył pierwszy rok nauki w danym typie szkoły artystycznej.

Kryteria:
Uczeń, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczeń – laureat międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.

Procedura:
Dyrektor szkoły, przedstawia wniosek o przyznanie stypendium – ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie:

do dnia 15 kwietnia – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

do dnia 15 września – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek zawiera w szczególności:

imię i nazwisko kandydata do stypendium;

informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.
Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium nie jest określona w przepisach. W 2019 r. wysokość stypendium wynosiła 4 200 zł.

Stypendium wypłaca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jednorazowo, w terminach:

uczniom klas programowo najwyższych – nie później niż do dnia 31 sierpnia;

uczniom pozostałych klas – nie później niż do dnia 31 grudnia.

Przewiń do góry
Skip to content