logo epuap logo bip

Zadania szkolnego koordynatora wspomagania

ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA WSPOMAGANIA

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

1. Przygotowanie działania
 • pozyskanie informacji o placówce (strona internetowa, raport z ewaluacji zewnętrznej);
 • ustalenie  spotkania z dyrektorem placówki;
2. Pomoc w diagnozie pracy szkoły i określeniu obszarów do rozwoju/koordynator (organizator) wspomagania
 • rozmowa z dyrektorem;
 • analiza dokumentacji – za zgodą dyrektora (raport z ewaluacji wewnętrznej, wyniki egzaminów zewnętrznych, wnioski z nadzoru pedagogicznego, wnioski w zakresie potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, uczniów, rodziców itp.);
 • spotkanie z radą pedagogiczną;
 • przeprowadzenie warsztatu   rozwojowego z zespołem zadaniowym;
 • Opcjonalnie: pomoc w przygotowaniu narzędzi do diagnozy oraz w interpretacji wyników;
 • pomoc w sformułowaniu celów (priorytetów) wynikających z rozpoznanych potrzeb;
 •  opracowanie z zespołem zadaniowym planu wspomagania – ustalenie zakresu i harmonogramu podejmowanych działań;
UWAGA! Skonfrontowanie planu z kontraktem z PP-P oraz tematyką WDN w celu wyeliminowania dublowania działań.
3. Realizacja i monitorowanie działań wspomagających/ koordynator (organizator) wspomagania jako moderator
 • pomoc w pozyskaniu ekspertów;
 • kontakt z ekspertem i ustalenie dokładnego terminu spotkania szkoleniowego oraz zakresu działania;
 • pomoc w organizacji warsztatów, konsultacji i innych form szkoleniowych;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami (spotkania, konsultacje);
 •  gromadzenie list uczestników form szkoleniowych przekazywanych przez ekspertów;
 •  przeprowadzenie i opracowanie wyników ewaluacji form szkoleniowych;
4. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę / koordynator (organizator) wspomagania jako moderator i ekspert
 • pomoc we wdrażaniu zaplanowanych rozwiązań do szkolnej praktyki;
 • konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli/ zespołów zadaniowych, przedmiotowych
 • organizacja lekcji i zajęć otwartych;
 • pomoc w organizacji ewentualnych zajęć dla uczniów, rodziców;
 • monitorowanie wprowadzanych zmian;
 • ewentualna modyfikacja planu pracy;
 • motywowanie nauczycieli do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia;
5. Podsumowanie/ koordynator wspomagania opracowanie i prezentacja sprawozdania z realizacji wspomagania;
 • wystawienie zaświadczeń uczestnikom po zrealizowaniu PW;
 • pomoc w opracowaniu narzędzi ewaluacyjnych i wyborze właściwych metod – badanie sprawdzające skuteczność wdrożonych działań;
 • pomoc w interpretacji wyników ewaluacji wewnętrznej w tym zakresie.
Przewiń do góry
Skip to content